Bruk av fornybar energi og teknologi i landbruket

Det er økt interesse for fornybar energi og teknologi i landbruket.

Indikatoren viser utviklingen i antall saker knyttet til Innovasjon Norges virkemiddel Verdiskapingsprogrammet for fornybar energi og teknologi i landbruket.
Som diagrammet viser, har Innovasjon Norge innvilget et økende antall saker. Den samme trenden ser vi når det gjelder beløp. I 2015 ble det innvilget om lag 66 millioner kroner, mens det i 2022 ble bevilget 115 millioner kroner.

Samtidlig viser Innovasjon Norges Kundeeffektundersøkelse at 74 prosent av bedriftene innenfor jordbruk og skogbruk svarer at støtten de fikk fra Innovasjon Norge førte til at de tok i bruk ny teknologi.

Denne indikatoren er basert på bedrifter innenfor næringene jordbruk og skogbruk som har svart 1) ja eller 2) Nei, men forventer effekt senere på spørsmålet på spørsmålet Har støtten fra Innovasjon Norge ført til følgende for din bedrift: ny teknologi tatt i bruk . Det er usikkerhet knyttet til denne indikatoren grunnet få svar.