Prosjekter med positiv miljøeffekt

Det er en økende andel støtte til prosjekter med antatt positiv miljøeffekt.

Indikatoren viser andelen av innvilget støtte fra Innovasjon Norge som har gått til prosjekter med positiv miljøeffekt.

Indikatoren bygger på vurderinger fra saksbehandlere i Innovasjon Norge på prosjektets potensial for positiv miljøeffekt.

Ifølge SSB sin innovasjonsundersøkelse i 2020, oppgir 18 prosent av de innovative bedriftene som utvikler innovasjoner med positiv miljøeffekt (for foretaket og kundene/brukerne) at miljøeffekten innebærer redusert energiforbruk eller reduksjon av samlende CO2- utslipp.


Til sammenlikning oppgir 60 prosent av Innovasjon Norges kunder gjennom Kundeeffektundersøkelsen av støtten de fikk til prosjektet bidro til redusert energiforbruk eller reduksjon av samlende CO2- utslipp (tallene fra Innovasjon Norge er basert på de som har svart I stor grad og I noen grad. Antallet svar er 806).