Barrierer for eksport

53 prosent av Innovasjon Norges kunder mener at mangel på strategisk samarbeidspartner i de aktuelle markedene er en barriere for eksport.

53 prosent av Innovasjon Norges kunder svarer at finansiering av eksportvirksomheten er en barriere for eksport.


49 prosent av Innovasjon Norges kunder svarer at manglende kunnskap om utenlandske markeder i egen bedrift er en barriere for eksport.

Indikatoren viser andelen av Innovasjon Norges kunder som gjennom kundeeffektundersøkelsen har svart I stor grad og I noen grad på ulike eksportbarrierer.

Antall svar: 424 (per 27.05.2022)

På spørsmål om hvilke områder Innovasjon Norge har bidratt med verdifull kunnskap på eksportområdet, ser det ut til at kunnskap som markedsinnsikt, forretningskultur og mulige samarbeidspartnere i markedet er mest relevant.

Det er imidlertid usikkerhet knyttet til dette spørsmålet da antallet svar per 31.05.22 kun er 31.

Kilde: Innovasjon Norges kundeeffektundersøkelse. Oslo Economics