Innovasjon Norges tildelinger til eksportrettede prosjekter

Over halvparten av midlene Innovasjon Norge delte ut i 2022 gikk til prosjekter som ble vurdert å ha eksportpotensiale. Disse prosjektene ble gjennomgående vurdert å ha høyere verdiskapingspotensial enn andre prosjekter.

Oppdatert mars 2023

For relevante finansieringsordninger gikk 21 prosent til prosjekter som saksbehandlere vurderte som eksportrettede i 2022. Målt i antall kroner sto derimot utbetalingene til eksportrettede prosjekter for 51 prosent av samlede relevante utbetalinger.

Både i antall tilsagn og i kroneverdi var de prosjektene som ble bedømt som eksportrettet også regnet som å ha større vekstpotensial enn andre prosjekter.

Av eksportrettede prosjekter der vekstpotensial ble vurdert gikk 50 prosent av midlene til prosjekter med høyt vekstpotensial.

Av innovasjonsvirkemidler, gikk 75 prosent av relevante tildelingsmidler til prosjekter som ble bedømt som eksportrettede. Her var det bedrifter innen faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting, informasjon og kommunikasjon og industri som var de dominerende. Innen informasjon og kommunikasjon er det særlig bedrifter som leverer programmeringstjenester som utmerker seg, mens det innen industrien er jevnt fordelt utover en rekke områder.