Innovasjon Norge utløser eksport

72 prosent av Innovasjon Norges kunder svarer at støtten fra Innovasjon Norge bidro til at de lyktes med sin eksportmålsetting.

Indikatoren viser de som har svart i stor grad og i noen grad på spørsmålet: I hvilken grad bidro støtten fra Innovasjon Norge til at din bedrift lyktes med sin eksportsatsing i løpet av de siste tre årene? (spørsmålet er bare stilt til de som oppgir at de har nådd sine eksportmål de siste tre årene).


Dette baserer seg på 87 svar i 2021 og 2022

Kilde: Innovasjon Norges kundeeffektundersøkelse. Oslo Economics