Norske oppstartsselskapers forventning om eksport

Andelen internasjonalt orienterte oppstartsbedrifter er på omtrent samme nivå som tidligere.


Indikatoren viser andelen av tidligfase entreprenørskapsaktivitet der gründeren oppgir at hun forventer en eksportandel på 25 prosent eller høyere i den nye bedriften. Å være involvert i tidligfase entreprenørskapsaktivitet (TEA) betyr i denne sammenheng at man er i ferd med å starte en ny bedrift eller nylig har startet en ny bedrift (mindre enn 3,5 år).

Få svar bidrar til at det er en viss usikkerhet i denne indikatoren for hvert av årene.

De tre siste årene har andelen internasjonalt orientert entreprenørskap vært mellom 8,8 og 12,1 prosent. Tidligere år har det vært både høyere og lavere enn dette. De siste årene synes å være som normalår på dette området.

Kilde: Global Entrepreneurship Monitor (GEM)/Nord Universitet