Næringsdynamikk

I 2022 ble det opprettet 70237 nye foretak i Norge. Dette er nedgang på ca 5000 fra 2021.

Statistisk sentralbyrå

Oppdatert mai 2023

Om lag en tredjedel av alle foretakene som etableres i Norge overlever de tre første årene.

Figuren under viser at overlevelse blant foretakene som har fått støtte fra Innovasjon Norge er noe høyere etter tre år enn for gruppen med sammenlignbare foretak.