Næringsdynamikk

Utvikling og omstilling krever en god dynamikk med nye bedrifter, bedrifter som finner sin plass i markedet og bedrifter som legges ned.

Nye foretak bidrar til produktivitet og omstilling. Det ble i 2021 etablert i alt ca. 75 000 foretak. Vi har ikke tall for nedleggelser i 2021, men i 2020 ble det lagt ned ca. 58 000 foretak.

Statistisk sentralbyrå

Det er mange grunner til at man velger å registere et nytt foretak. For å se på utvilkingen i foretak som har en aktivitet har vi i figuren under avgrenset utvalget til foretak med minst en ansatt. Dette er en streng definsjon og vi mister blant annet en del oppstartsforetak. Antallet foretak har vært jevn gjennom hele perioden, og vi ser ikke den samme stigningen som for total antall etableringer.

Statistisk sentralbyrå

Ca. en tredjedel av foretakene som etableres overlever de tre første årene. Figuren under viser at overlevelse blant foretakene som har fått hjelp fra Innovasjon Norge er noe høyere etter tre år enn for gruppen med sammenlignbare foretak.